Contrast resolution là gì? Nghĩa của từ Contrast resolution trong y khoa y học y sinh là gì?

0
275
Contrast resolution là gì? Nghĩa của từ Contrast resolution trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Contrast resolution là gì? Nghĩa của từ Contrast resolution trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

độ phân giải tương phản

Độ phân giải tương phản

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE