Container forsharp- pointed object là gì? Nghĩa của từ Container forsharp- pointed object trong y khoa y học y sinh là gì?

0
156
Container forsharp- pointed object là gì? Nghĩa của từ Container forsharp- pointed object trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Container forsharp- pointed object là gì? Nghĩa của từ Container forsharp- pointed object trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Hộp thu gom vật sắc nhọn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: