Conjunctiva là gì? Nghĩa của từ Conjunctiva trong y khoa y học y sinh là gì?

0
420
Conjunctiva là gì? Nghĩa của từ Conjunctiva trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Conjunctiva là gì? Nghĩa của từ Conjunctiva trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/¸kɔndʒʌηk´taivə/

(giải phẫu) màng kết

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE