Confocal imaging là gì? Nghĩa của từ Confocal imaging trong y khoa y học y sinh là gì?

0
207
Confocal imaging là gì? Nghĩa của từ Confocal imaging trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Confocal imaging là gì? Nghĩa của từ Confocal imaging trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

tạo ảnh cùng tiêu điểm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE