Computer là gì? Nghĩa của từ Computer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
407
Computer là gì? Nghĩa của từ Computer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Computer là gì? Nghĩa của từ Computer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/kəm’pju:tə/

Máy tính

người tính

điện toán

máy điện toán

máy tính

máy tính điện tử

máy vi tính

phương tiện tính toán

N.

A usu. electronic device for storing and processing data(usu. in binary form), according to instructions given to it ina variable program.

A person who computes or makescalculations.

Máy vi tính

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE