Compression (electrical signals) là gì? Nghĩa của từ Compression (electrical signals) trong y khoa y học y sinh là gì?

0
411
Compression (electrical signals) là gì? Nghĩa của từ Compression (electrical signals) trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Compression (electrical signals) là gì? Nghĩa của từ Compression (electrical signals) trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

sự nén (tín hiệu điện)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE