Compression (acoustical waves) là gì? Nghĩa của từ Compression (acoustical waves) trong y khoa y học y sinh là gì?

0
305
Compression (acoustical waves) là gì? Nghĩa của từ Compression (acoustical waves) trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Compression (acoustical waves) là gì? Nghĩa của từ Compression (acoustical waves) trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Sự nén (sóng âm)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE