Compressed video là gì? Nghĩa của từ Compressed video trong y khoa y học y sinh là gì?

0
266
Compressed video là gì? Nghĩa của từ Compressed video trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Compressed video là gì? Nghĩa của từ Compressed video trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

hình ảnh nén

video nén

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE