Composite piezoelectric element là gì? Nghĩa của từ Composite piezoelectric element trong y khoa y học y sinh là gì?

0
221
Composite piezoelectric element là gì? Nghĩa của từ Composite piezoelectric element trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Composite piezoelectric element là gì? Nghĩa của từ Composite piezoelectric element trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thành phần vật liệu áp điện composite

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE