Compensation là gì? Nghĩa của từ Compensation trong y khoa y học y sinh là gì?

0
208
Compensation là gì? Nghĩa của từ Compensation trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Compensation là gì? Nghĩa của từ Compensation trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/¸kɔmpen´seiʃən/

Sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường

(kỹ thuật) sự bù

Sự bù, tự lựa

sự tự lựa

phương pháp bù

sự điều hòa

vật bồi thường

sự bù trừ

bồi thường

bù trừ

đền bù

sự bổ chính

sự bồi thường

sự bù

sự đền bù

sự hiệu chỉnh

sự hoàn vốn

sự làm cân bằng

sự thu hồi

sự bồi thường

sự đền bù

tiền bồi thường

tiền đền bù

sự bù trừ, sự đền bù

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE