Compatibility là gì? Nghĩa của từ Compatibility trong y khoa y học y sinh là gì?

0
211
Compatibility là gì? Nghĩa của từ Compatibility trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Compatibility là gì? Nghĩa của từ Compatibility trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/kəm,pætə’biliti/

Tính hợp nhau, tính tương hợp

(tin học) tính tương thích, khả năng tương thích

tính tương thích

tính kết hợp được

tính tương hợp, hòa hợp

độ tương thích

khả năng tương thích

sự tương hợp

sự tương thích

tính nhất quán

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE