Common carrier là gì? Nghĩa của từ Common carrier trong y khoa y học y sinh là gì?

0
307
Common carrier là gì? Nghĩa của từ Common carrier trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Common carrier là gì? Nghĩa của từ Common carrier trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Cá nhân ( /công ty) chuyên chở

nhà thầu vận tải

hãng vận tải công cộng

hãng truyền thông công cộng

đường thủy và đường sắt

sóng mang chung

người chuyên chở công cộng

nhà chuyên chủ công cộng (chủ xe đò, chuyên chở hành khách)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE