Colorimeter là gì? Nghĩa của từ Colorimeter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
189
Colorimeter là gì? Nghĩa của từ Colorimeter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Colorimeter là gì? Nghĩa của từ Colorimeter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/¸kʌlə´rimitə/

Thiết bị đo màu

khí cụ so màu

máy đo màu

máy so màu

sắc kế

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE