Color angio mode là gì? Nghĩa của từ Color angio mode trong y khoa y học y sinh là gì?

0
282
Color angio mode là gì? Nghĩa của từ Color angio mode trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Color angio mode là gì? Nghĩa của từ Color angio mode trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

xem energy mode

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE