Coaxial cable là gì? Nghĩa của từ Coaxial cable trong y khoa y học y sinh là gì?

0
228
Coaxial cable là gì? Nghĩa của từ Coaxial cable trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Coaxial cable là gì? Nghĩa của từ Coaxial cable trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

cáp đồng trục

dây đồng trục

đường dây đồng tâm

đường dây đồng trục

đường truyền đồng tâm

đường truyền đồng trục

cáp đồng trục

cáp đồng trục

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE