Cloth for lining deep containers là gì? Nghĩa của từ Cloth for lining deep containers trong y khoa y học y sinh là gì?

0
246
Cloth for lining deep containers là gì? Nghĩa của từ Cloth for lining deep containers trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cloth for lining deep containers là gì? Nghĩa của từ Cloth for lining deep containers trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Vải bọc tiệt trùng dụng cụ, kích thước 140×100 mm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE