Choroid là gì? Nghĩa của từ Choroid trong y khoa y học y sinh là gì?

0
238
Choroid là gì? Nghĩa của từ Choroid trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Choroid là gì? Nghĩa của từ Choroid trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/´kɔ:rɔid/

(giải phẫu) màng trạch

màng mạch

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE