Chest support for adults and children là gì? Nghĩa của từ Chest support for adults and children trong y khoa y học y sinh là gì?

0
202
Chest support for adults and children là gì? Nghĩa của từ Chest support for adults and children trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Chest support for adults and children là gì? Nghĩa của từ Chest support for adults and children trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Giá đỡ ngực cho trẻ em và người lớn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: