Chalazion là gì? Nghĩa của từ Chalazion trong y khoa y học y sinh là gì?

0
379
Chalazion là gì? Nghĩa của từ Chalazion trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Chalazion là gì? Nghĩa của từ Chalazion trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/kə’leizi:ən/

chắp

chắp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE