Cesarotomy and hysteretomy instrument se là gì? Nghĩa của từ Cesarotomy and hysteretomy instrument se trong y khoa y học y sinh là gì?

0
299
Cesarotomy and hysteretomy instrument se là gì? Nghĩa của từ Cesarotomy and hysteretomy instrument se trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cesarotomy and hysteretomy instrument se là gì? Nghĩa của từ Cesarotomy and hysteretomy instrument se trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ mổ đẻ và cắt dạ con

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: