Cerebellar attachment for hand drill là gì? Nghĩa của từ Cerebellar attachment for hand drill trong y khoa y học y sinh là gì?

0
447
Cerebellar attachment for hand drill là gì? Nghĩa của từ Cerebellar attachment for hand drill trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cerebellar attachment for hand drill là gì? Nghĩa của từ Cerebellar attachment for hand drill trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Mối nối Cerebellar dùng cho khoan tay

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: