Cawthorne stapes hook, reverse cutting là gì? Nghĩa của từ Cawthorne stapes hook, reverse cutting trong y khoa y học y sinh là gì?

0
350
Cawthorne stapes hook, reverse cutting là gì? Nghĩa của từ Cawthorne stapes hook, reverse cutting trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cawthorne stapes hook, reverse cutting là gì? Nghĩa của từ Cawthorne stapes hook, reverse cutting trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: