Capacitive sensor là gì? Nghĩa của từ Capacitive sensor trong y khoa y học y sinh là gì?

0
204
Capacitive sensor là gì? Nghĩa của từ Capacitive sensor trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Capacitive sensor là gì? Nghĩa của từ Capacitive sensor trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

cảm biến điện dung

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE