Bunt safety pin là gì? Nghĩa của từ Bunt safety pin trong y khoa y học y sinh là gì?

0
101
Bunt safety pin là gì? Nghĩa của từ Bunt safety pin trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bunt safety pin là gì? Nghĩa của từ Bunt safety pin trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Định chốt an toàn tù

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE