Bore hole protection forceps, 205 mm là gì? Nghĩa của từ Bore hole protection forceps, 205 mm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
125
Bore hole protection forceps, 205 mm là gì? Nghĩa của từ Bore hole protection forceps, 205 mm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bore hole protection forceps, 205 mm là gì? Nghĩa của từ Bore hole protection forceps, 205 mm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp bo vệ lỗ khoan, 205 mm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: