Blackboard là gì? Nghĩa của từ Blackboard trong y khoa y học y sinh là gì?

0
165
Blackboard là gì? Nghĩa của từ Blackboard trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Blackboard là gì? Nghĩa của từ Blackboard trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/´blæk¸bɔ:d/

Bảng đen

bảng đen

vùng làm việc

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE