Betatron là gì? Nghĩa của từ Betatron trong y khoa y học y sinh là gì?

0
211
Betatron là gì? Nghĩa của từ Betatron trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Betatron là gì? Nghĩa của từ Betatron trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘bi:tətrɔn/

(vật lý) bêtatron

bêtatron

be ta tron

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE