Benign là gì? Nghĩa của từ Benign trong y khoa y học y sinh là gì?

0
594
Benign là gì? Nghĩa của từ Benign trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Benign là gì? Nghĩa của từ Benign trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/bi´nain/

Lành; tốt; nhân từ

Ôn hoà (khí hậu); tốt (đất đai); nhẹ (bệnh); lành (u)

màu mỡ (đất)

ôn hòa (khí hậu)

lành tính

tốt

adjective

adjective

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE