Bench là gì? Nghĩa của từ Bench trong y khoa y học y sinh là gì?

0
193
Bench là gì? Nghĩa của từ Bench trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bench là gì? Nghĩa của từ Bench trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/bentʃ/

Ghế dài

Bàn (của thợ mộc, thợ đóng giày)

Ghế ngồi của quan toà; toà án

Ghế ngồi ở nghị viện Anh (của từng nhóm)

Bishops’ bench

Ghế ngồi của các giám mục (trong nghị viện Anh)

Cuộc trưng bày, cuộc triển lãm (chó)

Trưng bày, triển lãm (chó)

bờ giữ nước

máy cái công cụ

thềm (sông, hồ)

thêm bậc

tầng (đai)

tạo bậc

bàn thợ nguội

bàn máy

bàn thí nghiệm

bàn thợ máy

bàn thợ mộc

bệ

bệ công tác

bệ máy

bờ bảo hộ

bờ bảo vệ

bờ đất

con chạch

lò bằng

ghế dài

giá máy

giá thước

bàn

vỉa đường

bậc, tần

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE