Bench for patient-s waiting là gì? Nghĩa của từ Bench for patient-s waiting trong y khoa y học y sinh là gì?

0
150
Bench for patient-s waiting là gì? Nghĩa của từ Bench for patient-s waiting trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bench for patient-s waiting là gì? Nghĩa của từ Bench for patient-s waiting trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ghế băng cho bệnh nhân

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE