Bellucci, micro scissors, straight là gì? Nghĩa của từ Bellucci, micro scissors, straight trong y khoa y học y sinh là gì?

0
137
Bellucci, micro scissors, straight là gì? Nghĩa của từ Bellucci, micro scissors, straight trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bellucci, micro scissors, straight là gì? Nghĩa của từ Bellucci, micro scissors, straight trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bellucci, kéo vi phẫu, thẳng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE