Bedside monitor là gì? Nghĩa của từ Bedside monitor trong y khoa y học y sinh là gì?

0
178
Bedside monitor là gì? Nghĩa của từ Bedside monitor trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bedside monitor là gì? Nghĩa của từ Bedside monitor trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Monitor thep dõi bệnh nhân

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE