Bed – fan là gì? Nghĩa của từ Bed – fan trong y khoa y học y sinh là gì?

0
125
Bed – fan là gì? Nghĩa của từ Bed – fan trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bed – fan là gì? Nghĩa của từ Bed – fan trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bô dẹt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE