Bainbridge intestinal forceps là gì? Nghĩa của từ Bainbridge intestinal forceps trong y khoa y học y sinh là gì?

0
140
Bainbridge intestinal forceps là gì? Nghĩa của từ Bainbridge intestinal forceps trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bainbridge intestinal forceps là gì? Nghĩa của từ Bainbridge intestinal forceps trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp nối ruột Bainbridge

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE