Backbone network là gì? Nghĩa của từ Backbone network trong y khoa y học y sinh là gì?

0
691
Backbone network là gì? Nghĩa của từ Backbone network trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Backbone network là gì? Nghĩa của từ Backbone network trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

các mạng xương sống

mạng cơ sở

trục chính

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE