B-mode display là gì? Nghĩa của từ B-mode display trong y khoa y học y sinh là gì?

0
144
B-mode display là gì? Nghĩa của từ B-mode display trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ B-mode display là gì? Nghĩa của từ B-mode display trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Hiển thị chế độ B

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE