Average glandular dose là gì? Nghĩa của từ Average glandular dose trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
Average glandular dose là gì? Nghĩa của từ Average glandular dose trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Average glandular dose là gì? Nghĩa của từ Average glandular dose trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

liều chiếu tuyến trung bình

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE