Astigmatism là gì? Nghĩa của từ Astigmatism trong y khoa y học y sinh là gì?

0
481
Astigmatism là gì? Nghĩa của từ Astigmatism trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Astigmatism là gì? Nghĩa của từ Astigmatism trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/æs´tigmə¸tizəm/

(y học) chứng loạn thị

loạn thị

tính astim

tính loạn thị

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE