Amplitude reflection coefficient là gì? Nghĩa của từ Amplitude reflection coefficient trong y khoa y học y sinh là gì?

0
118
Amplitude reflection coefficient là gì? Nghĩa của từ Amplitude reflection coefficient trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Amplitude reflection coefficient là gì? Nghĩa của từ Amplitude reflection coefficient trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Hệ số phản xạ biên độ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE