Abdominal typhus là gì? Abdominal typhus trong y khoa y học là gì?

0
190
Abdominal typhus là gì? Abdominal typhus trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal typhus là gì? Abdominal typhus trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal typhus là gì? Abdominal typhus trong y khoa y học là gì? trong y học là:

bệnh thương hàn

 

bệnh thương hàn

trong tiếng anh là từ Abdominal typhus là gì? Abdominal typhus trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học