Abdominal ptosis là gì? Abdominal ptosis trong y khoa y học là gì?

0
170
Abdominal ptosis là gì? Abdominal ptosis trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal ptosis là gì? Abdominal ptosis trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal ptosis là gì? Abdominal ptosis trong y khoa y học là gì? trong y học là:

satạng, sa bụng

 

satạng, sa bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal ptosis là gì? Abdominal ptosis trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học