Abdominal paracentesis là gì? Abdominal paracentesis trong y khoa y học là gì?

0
255
Abdominal paracentesis là gì? Abdominal paracentesis trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal paracentesis là gì? Abdominal paracentesis trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal paracentesis là gì? Abdominal paracentesis trong y khoa y học là gì? trong y học là:

khoang bụng

 

khoang bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal paracentesis là gì? Abdominal paracentesis trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học